REGULI PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Politici de confidentialitate a datelor

INTEGRAL Sunny Holidays este o societate cu răspundere limitată, înființată și desfășurându-și activitatea în conformitate cu legislația din România, având sediul social și adresa administrativă în orașul București, str. Bd. Gh. Magheru, nr. 41 , înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Agenția Registrului sub nr CIF: 31041450.

Activitatea desfășurată de companie include, mai exact, următoarele:

 • Tranzacții de reprezentare comercială pe teritoriul României pentru societăți străine din domeniul educației;
 • Intermedieri între organizații străine din domeniul educației și persoane fizice și juridice locale;
 • Activitati de consultanta si marketing in domeniul educatiei;

INTEGRALEDU prelucrează diverse informații, printre care și date cu caracter personal.

Prezentul Regulament are ca scop să vă informeze cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de administrator, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în această privință.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect foarte important pentru noi. INTEGRALEDU prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („RGPD”), precum și cu respectarea legislației romane și europene aplicabile în domeniu. Ne străduim să fim cât se poate de clari, concreți și transparenți în furnizarea de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.Tipurile de date cu caracter personal pe care INTEGRALEDU le prelucrează

INTEGRALEDU prelucrează date cu caracter personal pe care dumneavoastră le-ați pus la dispoziție în mod voluntar, și anume: numele, data nașterii, CNP, sex, naționalitate, număr de telefon mobil, adresă de e-mail, locul nașterii, adresa de domiciliu, unitatea de învățământ actuală, informații cu caracter academic, informații cu privire la activitățile desfășurate în afara orelor de clasă, deținerea unor certificate de competență lingvistică cu privire la limbile cunoscute și nivelul de cunoaștere a acestora, specialități preferate, țara și anul de studii pentru care doriți să candidați, fotografii, înregistrări audio/video, alte documente anexate la dosar, inclusiv, dar fără a se limita la: Curriculum Vitae, scrisori de motivare, copii ale actelor de identitate, informații cu caracter medical și financiar referitoare la candidat și la părinții/tutorii acestuia. Informații detaliate cu privire la diferitele tipuri de date ce se colectează și prelucrează veți găsi pe măsură ce realizați astfel de activități (inclusiv online), furnizând în acest scop genul respectiv de informații către INTEGRALEDU.

2. Politica privind utilizarea de „cookie-uri” (COOKIE-URI)

Serviciile noastre online utilizează așa-numitele „cookie-uri” și „pixel marker”. „Cookie-urile” nu influențează negativ activitatea calculatorului dumneavoastră. Acestea reprezintă niște fișiere de dimensiuni mici care ne ajută să facem serviciile noastre online mai accesibile, mai eficiente și mai sigure. În afară de aceasta, „cookie-urile” servesc la implementarea anumitor funcții de utilizator.

Puteți configura browser-ul dumneavoastră de internet astfel încât să memoreze aceste „cookie-uri” sau să le șteargă pe cele memorate deja. Dacă doriți să utilizați aceste funcții, vă rugăm să vă adresați către producătorul browser-ului dumneavoastră de internet. Este posibil ca browser-ul de internet pe care îl folosiți să nu fie prevăzut cu funcții de control asupra utilizării, refuzului de memorare sau de ștergere a „cookie-urilor” deja memorate, pentru care INTEGRALEDU nu poartă nicio răspundere. În cazul în care veți dispune interzicerea memorării de „cookie-uri” sau ștergerea anumitor „cookie-uri” , în funcție de tipul acestora, e posibil să fie afectată funcționarea site-ului.

Serviciile noastre online, de obicei, utilizează „cookie-uri per sesiune”, care sunt șterse automat, atunci când închideți browser-ul. Câteodată, se utilizează „cookie-uri permanente”, care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până în momentul în care expiră valabilitatea acestora sau până când dispuneți, printr-o comandă, ștergerea acestora. Acestea din urmă ne ajută să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită pe are o efectuați pe site-ul nostru. Referitor la „cookie-uri din parte terților”, adică „cookie-uri de la furnizori”, așa cum, sunt de exemplu, Google Inc., vă rugăm să consultați Regulile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ale acestor furnizori.

3. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate și utilizate de INTEGRALEDU doar în scopul menționat. Acesta include, în special:

 • Înscrierea pentru diferite forme de învățământ (studii medii, cursuri de limbi străine, studii superioare – licență, master sau doctorat, cursuri de pregătire, învățământ la distanță etc), precum și participarea la diferite evenimente organizate și desfășurate de INTEGRALEDU, cum ar fi, dar fără a se limita la: evenimente de promovare a învățământul în străinătate, seminare, cursuri, concursuri și altele. Cererile de înscriere, precum și actele anexate ce conțin date cu caracter personal (de exemplu: Curriculum Vitae, Diploma de bacalaureat, date de contact etc). INTEGRALEDU va păstra aceste date pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul furnizării acestora (cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive) în vederea unei posibile analize ulterioare a dosarului de înscriere, cu excepția cazurilor în care ați refuzat în mod expres păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care candidatul nu a împlinit vârsta de 16 ani, noi solicităm în mod expres acordului părintelui (reprezentantului legal/tutorelui) cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului;
 • Încheierea contractelor – aici se furnizează date necesare încheierii și executării contractului, precum și alte date solicitate prin lege (în funcție de tipul de contract). Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate în conformitate cu termenele prevăzute legale până la maxim 5 /cinci/ ani;
 • Utilizarea formularelor de contact – în cazul în care utilizați formularul de contact pentru diverse solicitări, informațiile completate de dumneavoastră în formular, inclusiv datele de contact, se vor utiliza pentru procesarea solicitării dumneavoastră și vor fi păstrate pentru utilizări ulterioare, în cazul în care trebuie clarificate și alte aspecte referitoare la solicitarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 /cinci/ ani din momentul finalizării prelucrării acestora, cu excepția cazurilor în care termene de păstrare mai lungi sunt permise prin lege din alte motive.
 • Altele

4. Furnizarea sau transferul de date cu caracter personal

În anumite cazuri, INTEGRALEDU poate dezvălui anumite date cu caracter personal către parteneri strategici și/sau contractuali. În cazurile în care INTEGRALEDU va dezvălui informații personale referitoare la persoana dumneavoastră către terți, INTEGRALEDU va verifica dacă persoanele respective asigură un nivel de protecție a datelor conform standardelor stabilite. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate ca fiind confidențiale și de către partenerii noștri.

În funcție de tipul de servicii pe care le-ați solicitat (de exemplu: contact telefonic, comandă, solicitare de servicii, solicitare de informații etc), datele dumneavoastră pot fi schimbate cu alte persoane care participă în procesul de executare a comenzilor (de exemplu, societăți care asigură livrarea serviciilor prin poștă, bănci, birouri de traduceri etc).

Este posibil să fim obligați să furnizăm date cu caracter personal pentru a putea respecta cerințele legale sau pentru a putea aplica drepturile și acordurile încheiate. „INTEGRALEDU poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar în virtutea legii, în cazul unor procese în justiție, a unor litigii și/sau la solicitarea primită din partea unor organe sau autorități publice și guvernamentale din țara dumneavoastră de domiciliu sau din afara acesteia Este posibil să dezvăluim informațiile dumneavoastră personale în cazul în care constatăm că, în scopul siguranței naționale, aplicării prevederilor legale sau în cazul altor chestiuni de importanță publică, o astfel de dezvăluire este necesară sau se impune.

În cazul în care este necesar ca datele dumneavoastră să fie transferate către terțe persoane (în afara UE), INTEGRALEDU va realiza acest transfer respectând în totalitate prevederile legale aplicabile, garantând astfel asigurarea unui nivel de protecție ridicat al datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care accesând paginile web aparținând INTEGRALEDU, din anumite motive, veți fi conectat la alte rețele sociale precum Facebook, Google +, YouTube, Twitter și altele asemănătoare, INTEGRALEDU nu va răspunde pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul acceptării condițiilor generale ale acestor site-uri. În astfel de cazuri, trebuie să consultați cu atenție condițiile generale de utilizare a site-urilor respective.

5. Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal

În ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza unui consimțământ exprimat în mod expres, dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment;
 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, care se referă la persoana vizată și care se procesează de INTEGRALEDU;
 • Dreptul de corectare sau completare a datelor cu caracter personal inexacte și incomplete;
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“) a datelor cu caracter personal care se prelucrează fără respectarea prevederilor legale sau în cazul în care dreptul legal a dispărut (expirarea termenului de păstrare, retragerea acordului, scopul inițial pentru care au fost furnizate a fost atins etc.);
 • Dreptul de limitare a prelucrării – în cazul existenței unui litigiu între INTEGRALEDU și subiect furnizor al datelor cu caracter personal, până la soluționare și/sau stabilirea, exercitarea sau protecția pretențiilor legale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal – dacă se prelucrează într-un mod automat pe baza consimțământului exprimat sau a unui contract încheiat. În acest scop, datele se vor transmite într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Dacă acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic, transferul datelor se poate realiza direct de la un administrator de date la altul. Dreptul la portabilitate se referă doar la datele furnizate personal de utilizator, precum și la datele cu caracter personal generate și colectate din activitatea desfășurată de acesta;
 • Dreptul de a obiecta – se poate exercita în orice moment și din motive legate de situația particulară a persoanei în cauză, cu condiția să nu existe motive legale convingătoare pentru prelucrarea datelor respective care să aibă prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau ale procedurii judiciare;
 • Dreptul persoanei care furnizează date cu caracter personal de a nu fi obiectul unei soluții complet automatizate, inclusiv crearea profilului, care generează consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod semnificativ;
 • Dreptul de a depune plângere la Comisia de protecția a datelor cu caracter personal, în cazul în care au fost încălcate drepturile persoanei vizate, precum și dreptul de a contesta în instanță acțiunile întreprinse de INTEGRALEDU în fața instanței administrative sau în fața Curții Supreme de Contencios Administrativ, în conformitate cu normele generale privind competența.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, INTEGRALEDU vă pune la dispoziție formulare pentru exercitarea individuală a oricăror din drepturile de mai sus, dar puteți formula în scris solicitări către INTEGRALEDU șifără a fi necesară utilizarea formularelor puse la dispoziție de noi.

Vă rugăm să adresați solicitările dumneavoastră, precum și orice alte întrebări către Departamentul de contact menționat la pct. 8.

INTEGRALEDU are dreptul de a refuza îndeplinirea anumitor cerințe în exercitarea drepturilor dumneavoastră de protecție a datelor cu caracter personal pe motivele prevăzute în legislația aplicabilă.

6. Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal

INTEGRALEDU folosește o varietate mare de măsuri (tehnice și organizaționale) care să asigure securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, confidențialitatea și protecția informațiilor dumneavoastră personale.

Toți angajații INTEGRALEDU au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și de a respecta măsurile organizatorice și tehnice aplicabile pentru protecția acestora.

În cazul în care INTEGRALEDU dezvăluie informațiile dumneavoastră către terți – INTEGRALEDU utilizează mecanismele prevăzute de legislația aplicabilă pentru a se asigura că respectivii terți oferă un nivel de protecție a datelor conform standardului convenit în acest scop.

După expirarea perioadei de păstrare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse (distruse).

7. Actualizarea Regulamentului de Protecție a Datelor cu caracter personal implementat în cadrul INTEGRALEDU.

Ca urmare a modificărilor legislative așteptate în domeniul protecției datelor cu caracter personal, INTEGRALEDU va actualiza și va publica periodic Regulamentul său de Protecție a Datelor cu caracter personal.

8. Date de contact

Pentru întrebări legate de prezentul Regulament de Protecție a Datelor cu caracter personal sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați:

INTEGRALEDU
Аdresa: Str. Magheru nr 41 , sector 1, București, România

Adresă de email: privacy@integraledu.ro

Sugereaza-ne preferintele tale pentru sedinta de consultanta.

Pasul 1 din 3

ABONATI-VA PENTRU A PRIMI STIRI SI OFERTE

Primeste informatii actualizate de la IntegralEdu

Te rog selecteaza programele pentru care ai vrea sa primesti stiri si oferte: